Een Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen


 

Ingrijpende jeugdervaringen vormen een veelvoorkomende onderliggende factor voor ongezond gedrag en gezondheidsschade. Door in te zetten op het voorkómen ervan, willen we de impact van het programma Gezonde Generatie nog verder vergroten.

Het meerjarenprogramma: voorkómen van gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen is een samenwerking tussen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en een collectief van vermogens- en kinderfondsen, waaronder Stichting FEMI, Triodos Foundation, Adessium, Kinderpostzegels en Augeo, die zich verenigd hebben rond deze gezamenlijke doelstelling.

Onze ambitie voor 2040 is: een Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen.

Hoe we dit bereiken

We behalen dit doel door ons te richten op meer bewustwording bij kinderen en jongeren zélf, en bij ouders en aanstaande ouders, over de impact van een stapeling van stress of onveiligheid op je gezondheid.

Gestart wordt met ouders en kinderen te laten weten dat ingrijpende jeugdervaringen bestaan, ervoor te zorgen dat er méér openheid over komt, dat het uit de sfeer van schuld en schaamte getrokken wordt en vooral ook dat je als kind of als ouder weet wat je er zélf aan kunt doen om op een gezonde manier om te gaan met stress of onveiligheid thuis. Het programma focust daarbij op het vergroten van veerkracht en het versterken van de – soms ogenschijnlijk kleine – positieve dingen in een mensenleven die het verschil kunnen maken.

Doel is om bij te dragen aan een normverandering in onze maatschappij waarbij het normaal is dat kinderen, jongeren en ouders praten over hoe het thuis gaat en waarbij het vanzelfsprekend is dat zij hulp/steun vragen of ontvangen vanuit hun sociale omgeving.

Dit doen we op korte termijn:

In 2021/2022 werken we aan vier concrete deelprojecten:

  • Voor zowel (a.s.) ouders als voor jongeren wordt een Breinbijsluiter ontwikkeld [de naam Breinbijsluiter is een voorlopige werktitel]. Dit wordt een tool om uitleg te geven over hoe je brein werkt, hoe het zich ontwikkelt – met name in je kindertijd – en wat je kunt doen om je eigen brein en dat van je kind(eren) gezond en veerkrachtig te houden.
  • Binnen een brede bewustwordingscampagne voor aanstaande en prille ouders schenken we aandacht aan het thema Veilig opgroeien en het belang van het geven en ontvangen van steun aan ouders en kinderen. Voor deze campagne werken we samen met het project Eerste 1000 dagen binnen Gezonde Generatie.
  • Daarnaast werken we aan een campagne voor en door jongeren, gericht op het creëren van meer openheid over ingrijpende jeugdervaringen, het normaliseren om te praten over hoe het thuis gaat en het stimuleren van sociale steun door volwassenen en leeftijdsgenoten. Jongeren en adolescenten met en zonder ingrijpende jeugdervaringen zijn actief betrokken bij het realiseren van deze meerjarige campagne.
  • Tot slot zijn we bezig om de verschillende allianties en projecten binnen het programma Gezonde Generatie te verrijken met kennis over ingrijpende jeugdervaringen zodat dit een integraal onderdeel vormt van de strategie, projectaanpak en communicatie rond alle verschillende leefstijl- en gezondheidsthema’s.

Het programma Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen is een unieke samenwerking tussen een collectief van kinder- en vermogensfondsen, Augeo, inhoudelijke experts op het terrein van ingrijpende jeugdervaringen en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Hiermee wordt voor het eerst in Nederland de preventie van ingrijpende jeugdervaringen opgenomen in een integrale gezondheidsvisie met een preventieve doelstelling en een langetermijnperspectief.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen of suggesties?

Neem contact op met Marjon Donkers,

donkers@gezondheidsfondsen.nl / 06-12659359